Hotel Hamilton Świnoujście, Świnoujście

Hotelregeln

30 Sep '23
01 Okt '23
 1. Startseite
 2. Hotel
 3. Hotelregeln

Regulamin Hotelu

REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja hotelu będzie Państwu wdzięczna za zapoznanie się oraz za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa podczas pobytu naszych gości.

 1. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu przez Gościa.
 2. Najmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 3. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wypisać samodzielnie z dowodu osobistego.
 4. Hotel zastrzega prawo do pobrania kaucji na poczet zniszczeń za pomocą karty płatniczej lub gotówki.
 5. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą otrzymania przez hotel ustalonej kwoty zadatku. Po upływie 30 dni od daty przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi . Hotel daje możliwość przeniesienia wpłaconego zadatku na inny termin nie późniejszy jednak niż do 6 miesięcy od daty rezygnacji z pobytu.
 6. Pozostałą należność za zgłoszony pobytu lub wybraną ofertę Gość ma obowiązek uiścić opłatę w dniu przyjazdu przy zameldowaniu w Recepcji hotelowej.
 7. Jeżeli Gość rezygnuje z pobytu w trakcie jego trwania z powodu własnej decyzji bądź złego stanu zdrowia, musi o tym fakcie powiadomić hotel. W tych przypadkach Hotel nie jest zobowiązany do zapewnienia świadczeń dodatkowych lub zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt lub świadczenia.
 8. Rezerwacja pobytu zachowuje ważność w dniu planowanego przyjazdu do godz. 24:00.
  Po upłynięciu wskazanej godziny rezerwacja zostanie anulowana. Aby uniknąć anulacji rezerwacji, należy zgłosić recepcji późniejszy przyjazd.
 9. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Jeśli gość nie określi czasu pobytu, wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
  Doba hotelowa trwa od 15:00 do 11:00 dnia następnego.
 10. Życzenie przedłużenia doby hotelowej należy zgłosić w recepcji hotelowej do godz. 10:00 w dniu poprzedzającym wyjazd.
  Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku miejsc.
 11. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy gość opuści pokój po godzinie 11:00 - program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych. 
 12. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia gościa hotelowego, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości,  albo pracowników hotelu.
 13. Hotel zastrzega sobie prawo do odwołania pobytu lub przerwania pobytu z przyczyn od siebie niezależnych, w tym z powodu działania siły wyższej (awarie, wydarzenia polityczne, decyzje władz państwowych, rządowych lub innym instytucji) ma jednak obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym gościa.
 14. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 15. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22 jest  równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój gościa za odpłatne dokwaterowanie osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji hotelu.
 16. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób, oraz małoletnich przebywających pod jego opieką.
 17. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci. 
 18. W hotelu należy zachować ciszę nocną od godz. 22:00 do 06:00 dnia następnego. Goście, którzy będą w stanie nietrzeźwym lub zakłócający swoim zachowaniem spokój, nie będą przyjmowani.
 19. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek jej zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób. Odstępstwem od tego, są dni w których hotel organizuje wieczorki taneczne lub inne imprezy okolicznościowe.
 20. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 21. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.
 22. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
 23. Uwzględniając komfort Państwa pobytu, prosimy o nieprzestawianie mebli pokojowych. Zabrania się również wynoszenia poza teren hotelu przedmiotów stanowiących wyposażenie hotelu.
 24. Zabrania się wynoszenia z pokoi ręczników hotelowych na plażę.
 25. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.
 26. W pokojach oraz na terenie hotelu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Palenie jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych. W razie naruszenia zakazu hotel ma prawo obciążyć Gościa kosztami odświeżenia pokoju w wys. 1000 zł oraz kosztami interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia DSO – automatyczny system pożarowy.
 27. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych, zabronione jest używanie grzałek elektrycznych, kuchenek elektrycznych, grzejników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Zasada ta nie dotyczy laptopów, ładowarek, konsoli.
 28. W przypadku zauważenia pożaru należy zawiadomić o zagrożeniu personel hotelu i skierować się do wyjścia zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
 29. Na posiłkach obowiązuje strój casual smart. Nie można przychodzić w kapciach, stroju  kąpielowym i szlafrokach.
 30. Gości obowiązuje zakaz wynoszenia posiłków oraz napoi poza restaurację hotelową. W przypadku złamania tego zakazu, hotel ma prawo obciążyć gościa kwotą roomservice’u.
 31. Hotel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Gościa oraz przetwarza dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
 32. Hotel zapewnia ochronę przekazanych przez Gościa danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez rozporządzenie o ochronie danych.
 33. Odbiorcami danych osobowych Gości mogą być pracownicy oraz zleceniobiorcy Administratora, którym powierzył on przetwarzanie danych osobowych np. pracownicy recepcji i biura.
 34. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 • Bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu.
 • Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu.
 • Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności  gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 • W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży wszelkich starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 1. Na życzenie gościa hotel świadczy bezpłatnie następujące usługi:
 • Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
 • Budzenie o wyznaczonej godzinie.
 • Przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu.
 • Hotel może odmówić przyjęcia bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
 1. Rzeczy pozostawione w hotelu przetrzymywane są przez okres jednego miesiąca.
 2. Opłata za pobyt pobierana jest od gościa z góry w dniu przyjazdu. W przypadku rezygnacji gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.
 3. Zakazane jest wprowadzenie zwierząt w celach rekreacyjnych na terenie hotelu, a w szczególności nie wolno wprowadzać zwierząt do kawiarni, restauracji i barów. W czasie         poruszania się gościa hotelowego po terenie hotelu ze zwierzęciem, powinno ono być prowadzone na smyczy i w kagańcu.
 4. Zabronione jest przetrzymywanie w pokoju hotelowym towarów niebezpiecznych oraz broni palnej i amunicji.
 5. Hotel ma prawo do dokonania przy zameldowaniu pre-autoryzacji karty kredytowej lub pobrania kaucji w gotówce do kwoty należności za cały pobyt.
 6. Hotel może odmówić przyjęcia lub wymeldować przed końcem pobytu gościa, który głośno się zachowuje, wszczyna awantury i jest agresywny lub w inny sposób zakłócił funkcjonowanie hotelu, bez zwrotu zapłaty za pobyt.
 7. Hotel może odmówić przyjęcia gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.
 8. W częściach wspólnych hotelu tj. hol główny, restauracja, kawiarnia, korytarze, SPA, Fitness, ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz poruszania się: rowerami, deskorolkami, hulajnogami, łyżworolkami.
 9. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdu należącego do gościa.
 10. W pokojach hotelowych zabrania się przechowywania sprzętu rekreacyjnego typu hulajnoga, rower, quad, etc. Do tego celu istnieją przystosowane miejsca w hotelu.
 11. Parking w garażu podziemnym oraz na terenie hotelu jest płatny. Hotel nie gwarantuje dostępności miejsc parkingowych.
 12. W przypadku zniszczenia mienia hotelowego, Gość zostanie obciążony finansowo
  na podstawie kosztorysu wyliczonych strat.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.

mobile nav bg
siehe auf der Karte
Diese Website verwendet Cookies.

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen. Mehr in der Datenschutzerklärung.

OK, schließen